+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

ДЕЙНОСТИ

Инвестиционно проектиране

  • Архитектурно проектиране
  • Конструктивно проектиране
  • Геодезия и Вертикална планировка

Строителен надзор

  • Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти в различни фази, разрешителен режим

Конструктивно Технически експертизи

  • Обследване състоянието на съществуващи конструкции
  • Статико-динамичен анализ

Консултантски дейности

  • Инвеститорски контрол
  • Управление на инвестиционни проекти /проджект мениджмънт/