+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

КТЕ Плоча

Конструктивно – Техническа експертиза

Относно: Строителна авария – пропадане на кофраж за стоманобетонна порквина плоча
Строеж: жИЛИЩНА СГРАДА И ИЗГРЕБНА ЯМА

Настоящата Конструктивно – Техническа експертиза се извършва на основание на искане на Инвеститорският контрол във връзка със „Строителна авария – пропадане на кофраж на покривна стоманобетонна плоча”.
По думите на Инвеститорският контрол, аварията е настъпила на 19.12.2014г срещу 20.12.2014г през нощта след наливане на бетон към 18:30-19:30ч. Аварията е настъпила приблизително след 7,0-8,0 часа в крайната зона на плочата между оси [1,2] и ос [A], като първоначално охраната е чула пропукване т.е звук от разцепване на гредите след загуба на местна устойчивост на стоманените стойки – „шпризи”.

От визуалното обследване се установи, че геометричните размери на вертикалните носещи елементи (Ш13, К39, К40, К36, Ш11, К25, К15, К13, К12, Ш4, К21, К22, К35, Ст.32А, К23, К22А) не са се променили, приемайки предпоставките:

  • Аварията е локална в зона около технологичен отвор [160x66] на (245см от ос А) и на (177см от ос 1);
  • Пропукването и пропадането на кофражът е ставало бавно и постъпателно до авария в локана зона без динамичен ефект;
  • Вертикалните конструктивни елементи, посочени по-горе, са изпълнение с бетон клас В30, геометричната форма е запазена по проектното решение. Повърхността на бетона е чиста, гладка, без каверни, бетоновата смес е обработена с иглени вибратори;

Вертикалните конструктивни елементи са достигнали над 85% от призмената якост на бетона (Rbn=22MPa и Rb,ser)

Аварията в локалната зона се е развивала постъпателно до пълното изчерпване на носещата способност на една, две или няколко греди и загубата на местна устойчивост в шпризите е довела до екстремния момента на пропадане.
Периферните греди [Гр.7 по ос А между колони K39 и К40; Гр.3 по ос В между колони К12, К13, К14 и К15] са полуразрушени, личи деструктуриране на бетона, порьозна вътрешност на бетоновата плоча (взети са два броя бетонови отливки за лабораторно изследване и определяне на вероятната якост на бетона от плочата).
Покривната плоча е двускатна – от билото в дясно е запазена непрекъсната покривна плоча и същата лежи на кофражна конструкция и не е засегната. Задължително да се почисти в следваща фаза контактната зона по билото межди двете плочи –стара и нова предстояща за изграждане.
Как е определено разстоянието между носещите вертикално стойки (тип „телескопични шпризи”) не е ясно. При визуалния оглед на съседното поле разстоянието е Lос=120cm. Това разстояние е прието от строителя или е взето от проекта на ПБЗ (старото наименование ПОИС).

При изграждането на кофражното скеле не е взето под внимание редуцираната носимоспособност на металните стойки „шпризи” и кофражните дървени греди тип „PERI”, но всъщност не са оригинални. При огледа на място се установи, че в много от гредите има линейни разцепвания, т.е има разлепване в контакните зони на стеблото и поясите. Това ясно показва, че много от гредите са с редуцирана (намалена) носимоспособност. Има стойки, коти са загубили местната устойчивост на ниво 1/3 от височината си.