+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Полиграфия

ДОКЛАД – Оценка за съответствие на част „Конструктивна“

по чл.142 ал.10 на ЗУТ

Строеж: Промяна на Технически проект по чл.154 ЗУТ към Разрешение за строеж №341/ 16.12.2015г. Офис Сграда „А“ в УПИ II-105, кв.19 на Полиграфия – гр.София; Офис Център и реконструкция на съществуващ сутерен
Възложител: „БЛД ОФИС ПАРК“ АД, гр.София

Проектант по част
„Конструктивна“: д-р инж.Илия Алашки с рег.№10453 на КИИП – Пълна проектантска правоспособност

 • Представената проектна документация по част „Конструктивна“ по съдържание е:
 • Обща информация за обекта
 • Схема нива
 • Носеща конструкцията
 • Натоварвания и въздействия
 • Бетоново покритие
 • Сеизмично изследване
 • Фундиране
 • Изкопни работи
 • Използвани материали
 • Нормативни документи
 • Изисквания към изпълнението на грубия строеж
 • Кофражни и Армировъчни планове, локални разрези, детайли и спецификации;

Строежът представлява многофункционална сграда с офиси и жилищна част, състояща се от 1 полу-вкопан сутерен и 6 надземни етажа. Носещата конструкция е проектирана като монолитна стоманобетонна със скелетно безгредова схема с капители тип „Flat Slab with Drop Panels”.

Използваните материали са бетон клас C16/20 W0.6 за подложен, C20/25 W0.8 за фундаменти, C30/37 и C35/45 за връхна конструкция и армировъчна стомана клас B500B. За всички открити бетонови повърхности, изложени на контакт с препарати против замръзване, е предвидено да се използва бетон с клас по корозионна устойчивост XF4.Всички носещи конструктивни елементи са проектирани и оразмерени за крайни гранични състояния по Първо и второ гранично състояние – на якост (носимоспособност) и на деформация.Въздействията и натоварването, съгласно нормативните документи на Eurocode (0 – 8) са:

Вертикални натоварвания от собствено тегло на конструкцията, архитектурни подове, стени, експлоатационни натоварвания от хора и оборудване съгласно архитектурните планове и детайли на подовете;

Хоризонтални натоварвания от сеизмични въздействия и ураганен вятър;

Хоризонтални натоварвания от земен натиск следствие на вкопаване на сградата;Температурни въздействия следствие промяна на температурните промени.Проектантът за изчисляване на носещата конструкция е направил статическо-динамичен анализ, използвал примерен модел по Метод на крайните елементи (3DFEModel) и програма TOWER;

Параметрите за сеизмичното изследване са приети по Еврокод 8 (БДС EN 1998-1), проектанта представя:

 • Клас на дуктилност: DCM -средна дуктилност;
 • Референтно ускорение: agR=0,23g – сеизмична зона София;
 • Коефициент на значимост: γi=1,0;
 • Спектър ВИД-1: Тип „С“ – земна основа;
 • Коефициент на поведение: q=2,4;
 • Междуетажно преместване: div=0,0075h;

Статико-динамичното изчисление е проведено със софтуерен продукт „Tower 7 x64 Expert”, а експертите (техническият контрол) са извършили изчисленията по софтуерен продукт „Tower 7.0” със собствен модел. И резултатите от двете решения съвпадат. Към работната документация са представени статико-динамични изчисления и софтуерни разпечатки. Към настоящият Доклад-оценка на част Конструктивна се представят получените резултатите от софтуерното изчисление, проведено от експерта (техническият контрол).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Приемаме, че проектът за сградата съответства на изискванията на нормативните актове за периода на проектиране и строителство понастоящем.
2. Сградата е осигурена по носимоспособоснот за експлоатационни и сеизмични въздействия.