+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Разрушаване

Строеж:                             „Полиграфия“ – Административни сгради – гр. София,                                       бул.“Цариградско шосе“ №47 (УПИ II, кв.19. м. Трета      извънградска част) – преустройство на съществуващи    сгради

Подстроеж:                      Съставяне на Инвестиционен проект за Премахване (Машинно разрушаване) на съществуващи сгради (Административна 6ет. Сграда – Блок А и подземни складови помещения – Блокове А1 и А2) след допълнителни огледи по части Архитектурна, Конструктивна, ПБЗ, Електро, ВиК и ОВиК.

Местонахождение:        гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №47       

Възложител:                    „БЛД офис парк“ АД

Изпълнител:                    „Лебо Инженеринг“ ЕООД

 

В ситуационно отношение съществуващата шест /6/ етажна административна  сграда е в общо квартално – застроително решение с основните сгради на Полиграфичен комбинат“, гр.София между улици – ул.“Николай Ракитин“, ул.“Осъм“ и бул.“Цариградско шосе“ – виж Генплан, Снимки и Схеми. Сградата [А*], която подлежи на събаряне (разрушаване) е в непосредствена близост – ситуирана перпендикулярно към вътрешна фасада на „Блок В1“ (който се развива по направление на ул.“Николай Ракитин“).

Обхватът на разрушаването обхваща разрушаване на [Блок – А*; А1*; А2*] при спазване на определена последователност. Необходимо е да се обърне внимание, че след разрушаване на горепосочените обеми, трябва да се оформи общ табан за фундаменти (фундаментни плочи) за новопроектирана сграда, в архитектурен план обозначен с буква [A].

Разрушителните строителни работи са сложен и отговорен процес, който се изпълнява от квалифициран персонал, поемаш съответната отговорност за техника на аварийна безопасност и пожарна безопасност и осигуреност. Организацията на строителната площадка трябва да се изпълнява стриктно по предложената „Технологична последователност“ , като всички дейности възникнали между отделните етапи, могат да се изпълняват след консултация и даване на разрешение за изпълнение.

 

Видно от общата градоустройствена схема на съществуващото застрояване, реално разрушаването ще започне от шестетажната сграда, извозване и достигане до кота (-0,40), осигуряване на достъп и започване разрушителни строителни дейности на открит паркинг т.е. плоча над подземни складове до кота (-2,60). Последващите работи са разрушителни дейности в сутерен (технологични помещения) на коти (-2,60 и -5,70). Да се вземе под внимание предложението на „Лебо Инженеринг“ЕООД за надграждане с лека стоманена конструкция над технологичен тръбопроводен пакет от 8бр.тръби с диаметри Ф300, Ф200, Ф100 и Ф80, осигуряващ абонатната станция под сграда В – (Блок В) – виж Фиг.1, който обем в последствие влиза в новият застроен обем.

Технически показатели:

  • Основна сграда (А*)
Ниво Площ
-1 Сутерен (-2,60) 484,00 m2
0 Първи етаж. Кота (±0,00) 484,00 m2
1 Втори етаж. Кота (+3,45) 484,00 m2
2 Трети етаж. Кота (+7,10) 484,00 m2
3 Четвърти етаж. Кота (+10,40) 484,00 m2
4 Пети етаж. Кота (+13,85) 484,00 m2
5 Шести етаж. Кота (+17,30) 484,00 m2
РЗП: 3 388,00 m2
ЗП: 484,00 m2
Застроен обем: 10 713,85 m3
Обем на вложените строителни елементи (стб.плочи, колони, греди, тухлени зидове и др.): 2 333,03 m3

(5 832,60 t)

Дървена покривна конструкция

(керемиди, дървена конструкция)

 

53,65 t

 

 

  • Сутеренни складови и технологични части (A1* и А2*):
Ниво Площ
1 Първи сутерен (-2,60) 1 133,94 m2
2 Втори сутерен (-5,80) 302,40 m2
РЗП: 1436,34 m2
  ЗП: 1 133,94 m2
Застроен обем: 3 915,93 m3
Обем на вложените строителни елементи (стб.плочи, колони, греди, тухлени зидове и др.): 648,25 m3

(1 685,45 t)

 

В работният проект се представят:

  1. Общ ситуационна схема (УПИ, сгради, подходи, достъп до площадката на механизация);
  2. Описание само на носещата конструкция, съставена от ст.б.плочи, колони, греди, ст.б.пояси, тухлени зидове, стълбищна клетка, съставяне на кофражни планове и особености в конструктивните решения.
  3. Надлъжни и напречни разрези за онагледяване напречните рамки и точки на рязане в конструктивните елементи т.е. осигуряване на разрушителния процес.
  4. Зони на ситуиране на режещата машина, подходи, точки на рязане, определени с цел останалата конструкция да запази общата си устойчивост.
  5. Схеми на извозване на материала от разрушената конструкция.
  6. Технологична последователност при изпълнение на отделните операции и съставяне на линеен график за изпълнение от отделни разрушителни строителни операции с цел запазване обща устойчивост на неразрушените части и осигуряване необходимата техника на безопасност
    1. Изграждане на система за обезпрашаване, въвеждане на сигнални знаци, съгласно Наредба №2 за ЗБУТ, обезопасяване на строителната площада – виж ПБЗ.