+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Сграда А

 ”ЖИЛИЩНА СГРАДА в гр.София, м.Кръстова вада, кв.109, УПИ IV-922,1078 и 1079, СГРАДА “А”, гр.София, р-н “Лозенец”.

Строежът е IVта (четвърта) категория, буква „б“, съгласно чл.137 на ЗУТ-Наредба №1/2003г.

Строежът е ситуиран в в гр.София, м.Кръстова вада, кв.109, УПИ IV-922,1078 и 1079, СГРАДА “А”,” и представлява четири етажна жилищна сграда с гаражи.

Има издадено „Разрешение за строеж“ №887/29.10.2004г. изд от СО-ДАГ на основание чл.142, ал.6 ЗУТ с Протокол на ОЕСУТ от 16.07.2003г.

Проектирана е съгласно виза за проучване и проектиране на две жилищни сгради (Сграда А и Сграда Б) с етажност М+3+А, подземен гараж и трафопост, издадена от главния архитект на София на 29.05.2003 г.

Параметрите на застрояване на двете жилищни сгради, посочени в цитираната виза за проучване и проектиране са:

  • максимална плътност на застрояване 40%;

  • Кинт =1,2;

  • мин. озеленена площ 50%;

  • етажност М+3+А;

  • сервитути към уличните и страничните регулационни линии – 1/3 Н (от височината на съответната сграда);

  • разстояние между двете сгради – мин. L=H.

В регулационния план през територията на урегулирания поземлен имот е предвидена вътрешноквартална обслужваща улица с ширина на платното 6 м и тротоари двустранно по 2м. Улицата е деактувана, дарена на СО от собствениците, но не е реализирана.

Автомобилният достъп до имота се осъществява от изградена и функционираща вътрешно квартална улица от източната му страна. Подходът към сградата и нейният вход са решени от север.

За обслужване на гаражите са проектирани и изпълнени тупикови „улици“ с ширина по 6,00м. В северната част на имота са предвидени допълнителни 5 паркоместа. Поради високите подпочвени води и осигуряването на необходимите паркоместа и гаражи в обема на сградата и имота не е проектиран и съответно изпълняван разрешеният по виза подземен гараж. Не е проектиран и съответно изпълняван и предвиденият във визата трафопост поради липса на изисквания за такъв от електроразпределителното дружество.

Вертикалната планировка е изпълнена съгласно одобрения работен проект. Отводняването е решено с водоотвеждащи наклони към събирателна решетка. Усилената настилка на паркоместата е от касетирани стоманобетонни плочи. Запазени са съществуващите дървета.

Жилищната сграда „А“ е проектирана и реализирана с един полуподземен (спрямо средноприлежащия терен) етаж със светла височина 2,35м с гаражи и складови помещения (мазета), три жилищни етажа със светли височини по 2,60м и един подпокривен етаж със светли височини от 2,28м до 3,28м.

Сградата се обслужва от едно еднораменно стълбище с междинна площадка и асансьор. Входното фоайе е с ширина по-голяма от изискуемата (2,50м), но е визуално притеснено от по-малката етажна височина. Осветлението и вентилацията на комуникационното пространство е горно, проведено до приземното ниво. Отворите са оразмерени и обезопасени с парапети и решетки, съгласно изискванията на действащите към момента на издаването на строителното разрешение Наредба №2 за противопожарните строитерно-технически норми и Наредба №5 за правила и норми по териториално и селищно устройство.

В полуподземния (приземен) етаж на сградата (кота -2,59=638,11) са разположени главният вход с входното фоайе, стълбище, асансьор с машинно помещение, 16 гаражни клетки, а в южната, изцяло подземна част на сградата – 16 складови помещения (мазета) и абонатна станция. Между оси 5-7/А-Б са обособени още 2 малки складови помещения.

  • ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ.

Наименование

Ниво

Застроена площ (m2)

Застроен обем

(m3)

1

Приземен (полуподземен) етаж

-2,59

428,82м2

1110,64м3

2

Първи жилищен етаж

±0,00

467,85м2

1330,38м3

3

Втори жилищен етаж

2,84

467,85м2

1328,70м3

4

Трети жилищен етаж

5,68

467,85м2

1365,25м3

5

Подпокривен етаж

8,52

414,36м2

911,13м3

РЗП=

2246,73м2

6046,10м3