+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Технически паспорт на сгради

Фирма „Лебо инженеринг“ЕООД заявява кандидатурата си за обследване и съставяне на Технически паспорт на сгради и съоръжения на основание на действащата понастоящем нормативна база, правила и норми:

 • Закон за устройство на територията /ЗУТ/ – чл.169, ал.1-3 и всички останали;
 • Наредба №РД-02-20-2/2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – чл.5 и чл.6;
 • БДС EN 1998-3:2004 Еврокод 8 част 3: Оценка и възстановяване /усилване/ на сгради;
 • Наредба №5 от 28.12.2006г Изм. и доп.бр.38/2008 и бр.22/2010г, Изм. и доп.бр.79/2015 за съставяне на Технически паспорти – глава III Обследване на съществуващи сгради от чл.20 до чл.26, като обследването се извършва от лицата по чл.176В, ал 1-4 на ЗУТ, както и обозначените изисквания за „Допълнителна разпоредба на §1 т.2, и др.

Обследване и съставяне на Доклад от обследването и съставянето на Технически паспорт се провежда с:

 • Архитектурно заснемане и дигитализиране на съществуващи чертежи;
 • Обследване на място с лабораторни уреди за проверка вероятната якост на бетона, за вложена армировка в греди, колони, шайби и непрекъснати стб.плочи;
 • Проверка на геометричните размери на конструктивните елементи, греди, колони, шайби и др;
 • Съставяне на статико-динамичен модел, обследване, заключения и доказване на остатъчната носимоспобност на строежа и определяне на действителна интензивност и сеизмична степен, предвид сеизмичното райониране на Р.България.
 • Проучване на размери за допълнителни грешки;
 • Определяне степен на риска за настъпване на аварийни събития, т.е. заснемане на съществуващата конструкция;
 • Систематизиране и анализ на резултатите от визуално и експерименталното обектово изследване;
 • Идентифициране видът на конструктивната система на строежа;
 • Идентифициране условията на фундиране (единични фундаменти или обща фундаментна плоча);
 • Обследване подпокривното пространство и покривна конструкция /дървена или стоманобетонна/;
 • Систематизиране и анализ на резултатите;
 • Обследване по проектни части: Архитектурна, Конструктивна, Електротехническа, ВиК, Отопление и вентилация, Външни връзки (ВиК и Електро), Геодезия; Пожарна безопасност;
 • Съставяне на Доклад от обследването и Съставяне на Технически паспорт

 

Цена

Възнаграждението за съставяне на Технически паспорт на строежи е в зависимост от сложността на сградата или конструкцията.

За изготвяне на оферта е необходим първоначален оглед на строежа, съществуващата документация и други документи. За контакт и въпроси сме готови да отговорим на Вашите въпроси.