+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Технически паспорт PGJMD

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ОБЕКТ /Строеж/: Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев”, гр.София

находящ се във: гр.София, район Сердика, бул.”Илиянци” №2

Планоснимачен район: Индустриална зона Военна рампа Изток-Запад (II-6)

Местност: м.„ТЕЦ Сталин”, м.”Задгарова Артерия”

Поземлен имот№ 68134.511.107 /стар №606, кв.8А, парцел 2/

Собственик: Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев”, гр.София, ЕИК 000673203

1.1. Вид на строежа: Сгради:

Училищна сграда, Физкултурен салон, абонатна и лавка

Професионална гимназия по железопътен транспорт /ПГЖПТ/ „Никола Корчев” , гр.София се състои от два застроени обема:

 • Училищна сграда – триетажна сграда със застроена площ от 819,75кв.м. и

 • Допълнителни сгради, отделно ситуирани – Физкултурен салон, лавка и абонатна станция – едноетажна сграда със застроена площ от 451,00кв.м.

Комплексът от сгради е строен през 1933г. Първоначално е използван за завод към БДЖ. През 1964г. е взето решение за създаването на Професионално училище към БДЖ и складовите помещения са преустроени в учебни стаи. С Акт №07587 за Публична държавна собственост на Министерството на Регионалното развитие и благоустройството е постановено правото на собственост на частта от сградата, която се обитава от ПГЖПТ „Никола Корчев“.

Сградата се стопанисва от ПГЖПТ „Никола Корчев“ и е предназначена за училищна сграда – виж съставена ситуация – Приложение 1 и първични изходни данни.

II.Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

 • Учебен корпус/ Сграда №1/

   

  Етаж

  Кота

  По Акт за държавна собственост

  Застроена площ /ЗП/

  По заснемане

  Застроена площ /ЗП/

  Разгъната застроена площ /РЗП/

  Първи етаж

  ±0,00=535,82

  834,00 m2

  819,75 m2

  2459,25 m2

  Втори етаж

  +3,30

  819,75 m2

  Трети етаж

  +6,60

  819,75 m2

   

 • Физкултурен салон, лавка и абонатна станция

 

Етаж

Кота

По Акт за държавна собственост

Застроена площ /ЗП/

По заснемане

Застроена площ /ЗП/

Разгъната застроена площ /РЗП/

Физкултурен салон и Лавка

±0,00

451,00 m2

467,87 m2

576,87m2

Абонатна

±0,00

130,00 m2

109,00 m2

 

Физкултурният салон и лавка, в близост до училищната сграда. Абонатната станция е ситуирана в съседна сграда – виж съставена ситуация.

Сградата на Професионална гимназия за железопътен транспорт (предишен Железопътен техникум) е част от производствена сграда на БДЖ, построена през 1933г. През 1964г. складовата част на производствената сграда е преустроена в учебен блок в следствие на управленско решение за създаването на Професионално училище към БДЖ.

Сградата е проектирана и изпълнена по действащите към момента на строителството 1964г строителни правила и норми за изграждане на населените места, постановени от тогавашния Държавен комитет по строителство и архитектура, както и действащите правилници, инструкции, норми и нормативи в строителството.

Училищната сграда е част от общ застроен обем по североизточната фасада, отделен на дилатационна фуга с производственото хале – Цех за производство на железопътни елементи, както и с административния тракт на „Фьосталпине ФАЕ София“ АД, изградени и долепени през годините на експлоатация (Снимка_арх_1 и 2);

Видно от ситуацията поземления имот са разположени и физкултурният салон на гимназията, който също е част от общ обем на широкоплощна производствена сграда и едноетажната сграда на училищната лавка. До сградата на физкултурния салон е долепена и административна сграда, която е собственост на ЖП Секция София 2.

Вътрешният двор на гимназията е отделен от съседните производствени и административни обекти посредством метална ограда с височина 2,20 м, изпълнена от предимно ажурни елементи – виж ситуация.