+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Технически паспорт PGTMD

Строеж: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн гр.София находящ се във: гр.София, район Триадица, ж.к.Иван Вазов, ул.”Балша” №2 Местност: м.„Иван Вазов” кв. 57

Собственик: Министерство на образованието – предоставен за ползване и съхранение със Заповед №340/23.04.1985г на Министерство на производството и търговията с потребителски стоки на

Професионална гимназия текстил и моден дизайн, гр.София, ЕИК 000669742

Част А Основни характеристики на строежа
1.1. Вид на строежа: Учебни сгради:
(сграда или строително съоръжение)

  • Учебна сграда №1 – триетажна сграда със застроена площ от 710,96кв.м.; РЗП=2709,13кв.м;
  • Учебна сграда №2 – двуетажна сграда със застроена площ от 183,64кв.м. РЗП=367,28кв.м;
  • Учебна сграда №3 – двуетажна сграда със застроена площ от 175,98кв.м. РЗП=351,96кв.м;
  • Учебна сграда №4 – едноетажна сграда със застроена площ от 123,42кв.м. РЗП=123,42кв.м;
  • Общата Разгъната застроена площ (РЗП) е: 3551,80кв.м

1.2. Предназначение на строежа: Сгради за образование и наука – училища по Закона за народната просвета.

II.Основни обемнопланировъчни и функционални показатели

2.1. За сградите:
2.1.1. Площи:

• Учебна сграда 1 •

Етаж

Кота

Застроена площ /ЗП/

Разгъната застроена площ /РЗП/

Сутерен

-3,30

710,96 m2

2709,13 m2

Първи етаж

±0,00=561,82

670,59 m2

Втори етаж

+4,00

670,59 m2

Трети етаж

+7,70

656,99 m2

 

• Учебна сграда 2 •

Етаж

Кота

Застроена площ /ЗП/

Разгъната застроена площ /РЗП/

Първи етаж

±0,00=561,82

183,64 m2

367,28 m2

Втори етаж

+2,95

183,64 m2

 

• Учебна сграда 3 •

Етаж

Кота

Застроена площ /ЗП/

Разгъната застроена площ /РЗП/

Първи етаж

±0,00=561,82

175,98 m2

351,96 m2

Втори етаж

+3,20

175,98 m2

 

• Учебна сграда 4 •

Етаж

Кота

Застроена площ /ЗП/

Разгъната застроена площ /РЗП/

Първи етаж

±0,00=561,82

123,42 m2

123,42 m2

Сградите на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр.София са разположени в урегулиран поземлен имот УПИ II – „за керамично училище“ в квартал №57 от плана на гр.София, кв.57, местност „Иван Вазов“. Площта на имота съгласно същата скица е 6 621м². Административен адрес на ПГТМД е ул.“Балша“ №2.Теренът на училището се намира в район Триадица, ж.к. „Иван Вазов“. Имотът граничи с бул.“България“, ул.“Стефан Сарафов“ а постъпът към училището е от ул.“Балша“.

Периода на изграждане на основната сграда е през 60-те години на миналия век. Първоначално там се е помещавал „Техникум по керамика“, след което е предоставен за нуждите на „Техникум по текстил“, като за целта са направени вътрешни преустройства.

Училището е поместено в основна триетажна сграда и две двуетажни помощни сгради. Учебната постройка е със сложна конфигурация отчитайки градоустройствените дадености.