+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Хале

Строеж:       Производствена складова база  в УПИ I-758 и УПИ II-758, кв.9 м.“Производсвено складова зона с.Мрамор“,

Възложител:    “Монимекс“ ООД

Изпълнител:     „Лебо Инженеринг“ЕООД; гр. София

След запознаване с инженерно-геоложкия доклад за Обект /Строеж/: Сграда за безвредно производство, складове, офиси, работилница и трафопост в УПИ I-758 и УПИ II-758; кв.9, м.“Производствено-складова зона с. Мрамор“ e прието  конструктивно решение с разполагане на изливни пилоти с диаметър – D=350mm (стоящи).Общият брой пилоти е 38 /тридесет и осем/ разположени по строга геометрична схема. Пилотите трябва да достигнат до кота [521,65] в светлокафявата прахова глина, твърдопластична с единични чакъли. Избраните пилоти за разглеждания строеж са тип „изливни“ с кръгло сечение – D=350mm и армирани с армировъчна стомана АI и AIII.

Основната носеща конструкция се състои от едноотворни стоманени рамки с отвор L=15m. За Iви вариант: L=24m с дължина (шест полета крачка B=4m или B=6х4=24m и за IIри вариант: L=22m – 5х4=20+2=22m с козирка. Ригелът и колоните на рамката са проектирани с двойно-„I“-HE300. Покривната конструкция е изградена от столици – студено огънати профил 140.80.5 вградени в горния пояс на ригела и върху тях се монтират покривни панели с дебелина dпан=80mm. Стенните и покривните панели са по избор на Възложителя.

Подова конструкция на междинен етаж (+4,0m) е проектирана като стоманена гредоскара – съставен от главни и второстепенни греди. Върху гредоскарата се монтира ЛТ-75.0,8 (ламарина трапецовидна) и конструктивна армировка от армировъчни мрежи. ЛТ-75.0,8 играе роля на кофраж и комбинирана плоча т.е. монтират се дюбели, които са във функция от срязващите усилия – виж работна схема.Върху ЛТ-75.0,8 се полага бетон клас В25 (С20/25) със загладена (пердашена бетонова повърхност), върху която се полага звукоизолация, финализиращ слой от ламинат или гранитогрес, задължително да се спазят изискванията на Възложителя. По (ос 7) при необходимост от прозорци за проветряване ще се изграждат допълнително като оберлихти. По оси (А и 1,2,3,4 и 5) се предвиждат към фасадната конструкция портални отвори за врати – 300х340 – 5 броя.