+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

PGTMD

Доклад от техническо обследване Конструктивно – Техническа експертиза

за установяване състоянието на конструктивните елементи за съставяне на Технически паспорт

Строеж: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр.София
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр.София, ул.Балша №2
Изпълнител: „Лебо Инженеринг“ ЕООД, гр.София

Настоящото инженерно – техническо изследване и представяне на Конструктивно – Техническа експертиза е за доказване на съществуващата сеизмична осигуреност и установяване на състоянието на елементите от носещата конструкция за съставяне на Технически паспорт, съгласно действащите понастоящем строителни норми в Р.България.
Във връзка с изготвянето на Конструктивно – Техническата експертиза, бяха извършени следните видове дейности:

Събиране, проучване и анализиране на наличната строителна документация, първични изходни документи, строителни документи от предходно извършени ремонти – текущи и капитални;

Установяване вида на строителната система, проучване вида на фундиране, идентификация на съставните конструктивни елементи – плочи, колони, греди, тухлени зидарии и др.

Провеждане на екзекутивно заснемане – при липсващата проектна техническа документация на училището.

Визуално обследване на конструкцията с цел установяване наличие на видими пукнатини, дефекти, разположение и ширина на пукнатините в бетона, участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона, състояние на дилатационните фуги, деформации на монолитни елементи и увреждания водещи до намаляване носимоспособността на носещите сечения.

Експериментално установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите материали (бетон, армировка и пр.) чрез безразрушителни “in situ” и лабораторни изпитвания, в това число:

  • Установяване на вероятната якост на натиск на бетона в достъпните за изпитване стоманобетонови елементи от конструкциите на сградите;
  • Окачествяване и класифициране на вложените в конструкцията на сградите бетони ;
  • Диагностика и заснемане на представителна извадка от армировките (надлъжни и напречни) в меродавни сечения и елементи на носещата стоманобетонна конструкция на сградата(вид, количество, положение и състояние);
  • Определяне степента на корозия на армировката в бетона по безразрушителен път;
  • Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и изготвяне на мерки за саниране;
  • Систематизиране и анализ на резултатите от експерименталните обектови измервания и експертна оценка на техническото състояние на стоманобетонните елементи от носещата конструкция на сградата;
  • Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и / или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период;
  • Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и проведени ремонтни дейности;

Установяване на експлоатационните въздействия върху носещите стоманобетонни елементи от конструкцията и връзките между тях – колони, греди и вути.
Проверка на носещата способност на сградата за вертикални и хоризонтални товари при отчитане актуалното състояние на вложените конструктивни материали;
Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи;
В изпълнение на задачите, бяха извършени огледи през месец Декември 2014г и Януари 2015г на конструкцията на сградата, съпроводени със съответните обектови изпитвания. Обектовите и лабораторни изпитвания за установяване вероятната якост на натиск на бетона, физико-механичните характеристики на армировъчните стомани, разположението на носещата армировка и определяне дълбочина на корозия и Статико-динамичните изследвания на конструкцията на сградата бяха извършени от екип от проектантска фирма „Лебо Инженеринг”ЕООД, гр.София