+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Строеж: ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА НА КОГЕНЕРАЦИЯ на „Симид София“ ЕООД, гр. София
Инвеститор: „Симид – София“ ЕООД, гр.София
Проектант: „Лебо Инженерин“ЕООД, гр.СофияЧаст: Конструктивна Фаза: ТП, КМ и КМД ; спецификации и количествени сметки; Производствени чертежи

Настоящият проект по част Конструктивна е разработен въз основа на архитектурна подложка, предоставен от „ИВАЛС“ООД, съобразена от технологичен проект, като задание с необходимите особености и изисквания, спазвайки технологичния производствен процес. Архитектурните застроени обеми са обособени в две сгради:

  • Монолитна сграда на три етажа със застроена площ ЗП=95,00кв.м.
  • Промишлен корпус от стоманена конструкция със застроена площ ЗП=339,40кв.м.

Конструирането на фундаментите за монолитен корпус и стоманен корпус е прието, както следва:

  • За монолитен корпус – фундиране на обща фундаментна плоча dпл=70cm с пилоти и ростверкова плоча;
  • За стоманен корпус – фундиране на стоманобетонни плочи (отделни филета), прорязвани от машинни фундаменти, ростверк и пилоти и подколонници за стоманени рамковидни колони.

Носещата строителната конструкция за монолитна сграда на три етажа със застроена площ ЗП=95,00кв.м и предвидена за АБС /Административно-битова сграда/, Трансформатори и Разпределителна уредба/ е монолитно-стоманобетонна, съставена от непрекъснати стоманобетонни плочи безгредови с капителни ивици, колони. шайби и обща фундаментна плоча. Основната геометрия и междуосия на носещите елементи за срадата е приета в граници (АхВ = 500х1767см). Дебелината на стб.плочи е dпл=20см. Колоните и Шайбите са приети с дебелина d=25(30)cm с еднакво сечение по цялата етажна височина до покрив. Покривът е плосък тип „топъл“ и изолиран по специален детайл, приложен в архитектурния проект, предвидено е стълбище до покривното ниво с хоризонтална покривна конструкция над стълбищното рамо, като ъглова кула. Плочата е с две обратни борда.

Носещата конструкция за Промишлен корпус със застроена площ ЗП=339,40кв.м. е стоманена конструкция, съставена от напречни носещи рамки тип „едноотворна рамка“ с отвор L=14,80м. Напречната рамка е представена във вариант с „пълностенен“ ригел . Стъпката между рамките е B=3,950m., съобразена с технологично оборудване и задание. Колоните на напречната рамка са от пълностенно двойно „Т“ сечение по каталог“. Пространствената устойчивост на рамките се осигурява с въвеждане укрепващи „ВУВ“-Вертикални Укрепващи Връзки и „ХУВ“-Хоризонтални Укрепващи Връзки, разпонки, обтегачи, столици, болтови и заваръчни съединения, групи анкерни болтове за анкериране на стоманените траверси от колоните към стоманобетонната основа – „обща фундаментна плоча“ и „рандбалки“, развити по периферията на стб.плоча. Разработени са монтажни планове във фаза: ТП/КМ за носещата стоманена конструкция на промишленият корпус за съответните нива. Представят се също монтажни планове, надлъжни и напречни разрези и укрепващи хоризонтални и вертикални връзки, настилки и фундаменти от кота (±0,00).

Площадката между оси (Г’,Д) и оси (2,3,4,5,6,6’,7) се проектира с комбинирана конструкция от стоманена гредоскара, ЛТ 75/1,0 (ламарина трапецовидна), (750мм х10мм) по БДС ОН336575/74, армировка и бетонова плоча с обрани бордове /клас В25(C20/25)/.  Между оси (3,4,5,6) и (А,Б,В,Г,Г’) се оформя въздух над машинна зала, т.е. свободни пространство с площ А=174,35кв.м, което създава неблагоприятни условия за осигуряване пространствена устойчивост на целия застроен промишлен обем, т.е. нарушават се всички изисквания за “център на масите и центъра на коравините” да са в близки координати по “x”, y” и “z” за да няма ротация в конструкцията от външни въздействия. Това от своя страна налага да се въведе допълнителна хоризонтално ставно-прътова система – “стоманена ферма”, окачена на къси конзоли, като в четирите ъгли се проектират корави стоманени плочи (1500х1500х14/16мм) за осигуряване и поемане на главните диагонални опънни усилия и съвместно с прътовата ферма да се ограничи движение от ротация, т.е. да се запази геометрията на “гъвкавия етаж” на кота (+5,42), тъй като на етаж има и други два бр. технологични отвора за преминаване на (8бр. въздуховода 800/1100), с което коравината на етаж значително се намалява. На кота (0,00) са проектирани производствени фундаменти, обща фундаментна плоча с дилатационна фуга (d=5cm) между двата застроени обема по ос(2) и промишлен монолитен корпус между оси (1,1а,2) и оси (А,Б,В,Г,Г’,Д,Д1,Е,Е1) за машинна зала.

Проектът по част Конструктивна е разработен в четири тома:

  • ТОМ I – Идейно решение, ТП(КМ) /конструктивна подложка на обемното застрояване/
  • ТОМ IA – Статико-динамични изследвания, конструиране, въздействия и натоварвания се представя в един екземпляр
  • ТОМ II – СТОМАНОБЕТОНЕН /МОНОЛИТЕН/ КОРПУС
  • ТОМ III – СТОМАНЕН КОРПУС  – ТП/КМ и КМД ; спецификации и количествени сметки
  • ТОМ IV – СТОМАНЕН КОРПУС – ТП, КМ и КМД ; спецификации и количествени сметки; Производствени чертежи