+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

Оценка проект

Относно: Конструктивно-техническа експертиза и доказване на сеизмичната устойчивост на Обект /Строеж/ съгласно представен конструктивен проект
ОБЕКТ /Строеж/: „Преработка на инвестиционен проект „Сграда в УПИ II – 200, кв.16, местност „Лозенец – Жилищна група Южен парк“, град София”
Възложител: „ОФИС СГРАДИ“ ЕООД, гр.София
Проучвателните и проектни работи по Договора включват:

  • Съставяне на пространствен модел по съществуващата представена конструктивна система и архитектурни разпределения за обекта;
  • Определяне на натоварванията съгласно Еврокод 1, Еврокод 8 части 1 и 3 и в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;
  • Определяне на гранични оразмерителни усилия за съставните конструктивни носещи елементи в конструктивният проект;

Конструктивни предпоставки (изисквания) за определяне на пространствената коравина на сутерен и полусутерен, т.е. може да се приеме, че конструкцията в сутерен и полусутерен е безкрайно корава
Оразмерителни проверки на конструктивните елементи – колони, шайби и стб.безгредови плочи при приетите физико-механични (якостни) характеристики заложени в конструктивният проект, който се обследва;
Определяне на необходимото сечение на армировките в отделните конструктивни елементи (колони, шайби и стб.плочи), съобразена с минималните конструктивни изисквания.
Изготвяне на доклад „Оценка за съответствие на част „Конструктивна“ във фаза „Идеен проект“ със заключение и препоръки:

1. Обща част – кратко описание на обекта;
2. Оценка на конструкцията и начина на изчисления на основните носещи елементи;
3. Съответствие със съществените изисквания по чл.169 ал.1 от ЗУТ – носимоспособност, сеизмична осигуреност, дълготрайност, безопасност при пожар, експлоатация на конструкцията
Заключение и препоръки