+359 2 952 01 71 office@leboinj.com

VOD

Обект: Външни връзки (СВО) за сгради „А“ и „Б“ в УПИ IV922, 1078, 1079,, кв. 109, м. „Кръстова вада“, гр. София, СО “Лозенец”

Част: Временна организазия на движението при извършване на строителство и ремонт по бул. “Черни връх“ №107

За външните връзки (СВО) за сгради „А“ и „Б“ в УПИ IV- 922,1078, 1079, м.”Кръстова вада”, СО “Лозенец” е разработен Инвестиционен проект.
В УПИ III е изградена и въведена в експлоатация сграда със съответните ВиК външни връзки и същите не са предмет на настоящия проект.

Сгради “А” и “Б” са изградени и понастоящем не може да бъдат водоснабдени и отводнени, поради забавяне решаването на казуса с улицата между двата имота УПИ III и УПИ IV, за която в последствие “АТИК-АСМ” ООД дарява собствен терен.

 

Видимо от одобрения Инвестиционен проект за водоснабдяване и отводняване на жилищни сгради “А” и “Б” се представя “Проект: “Организация на движението” в настоящата проектна разработка- виж лист №1.
Водовземането е от подземен ПХ 70/80 и СК80, който е ситуиран на 80см от ръба на бордюра, видно от окомерната скица при оглед на място. С цел ПХ да се запази, капакът е фиксиран с болт- виж фотоснимки и ръчна скица.(фиг.1)
За Осигуряване безаварийно преминаване в зоната на изкопа се предвижда:
Обезопасена пътека за преминаване на пешеходци- поз.8;
Граница на изкопа- поз.9;
Светлоотразителна лента С3,3- поз.10;
Осветление- поз.11;
Информационна табела по Наредба №2- поз.6;
Зона с опасност от падане в открит изкоп- паркиране, в чертеж №1;
* Предвидени са и пътни ограничителни и предупредителни знаци – виж чертеж №1;
А23 – Участък от пътя в ремонт;
А8 – Платно за движение, стеснено от дясно;
В26 – Забранено движение със скорост по-висока от 30km/h;
А9 – Платно за движение, стеснено отляво;
Г10 – Преминаване на знака отляво;
С4.2 -Ограничителна табела.
Представената (ВОД) е задължителна и същата е разработена на основание Наредба №18/23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба №16/23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.